หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ค่ะ ^_^
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟ้า การประปา ให้ได้มาตรฐานเพียงพอ

การปรับปรุงพัฒนาระบบการจราจร

การปรับปรุงการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการด้านสาธารณสุข

ส่งเสริมด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรคติดต่อและโรค--ไม่ติดต่อ

ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน

การพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสาร
 

ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข

สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงาม

พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-454 โทรสาร : 056-481023
จำนวนผู้เข้าชม 3,718,287 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com